Curiozități lingvistice: cele mai lungi cuvinte din limba română

Curiozități lingvistice: cele mai lungi cuvinte din limba română

Dacă scrii pe Google sau orice motor de căutare „cel mai lung cuvânt limba română” probabil vei găsi următorul rezultat:

„Cel mai lung cuvânt în limba română este: Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză”. Ei bine, cuvântul are 44 de litere și definește o boală pulmonară cronică care apare în urma inhalării prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu. Dar acest cuvânt nu este unul românesc. Nici nu este folosit în comunicare. A fost inventat în anii 1930 de rebusistul american Everett M. Smith (National Puzzlers League – New York) din dorința de a bate recordul pentru cel mai lung cuvânt.

 

Așadar, cum alegem care este cel mai lung cuvânt din limba română? Ne uităm în dicționare, apelăm la presă, beletristică, literatură de specialitate? Ne mulțumim cu termeni artificiali? Deocamdată aruncăm o privire în dicționarele românești și facem un top al celor mai lungi cuvinte:

 

 • 25 de litere

ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE

 

 • 23 de litere

 

ANGIOCARDIOPNEUMOGRAFIE

ANTICONSTITUŢIONALITATE

ELECTROTERMOCAUTERIZARE

STREPTOMICINOREZISTENŢĂ

TELERADIOCINEMATOGRAFIE

 

 

 • 21 de litere

 

ELECTROENCEFALOGRAFIE

PLURIDIMENSIONALITATE

INCOMPREHENSIBILITATE

INTERDISCIPLINARITATE

SUPRACONDUCTIBILITATE

MULTIDIMENSIONALITATE

TERMOCONDUCTIBILITATE

MULTIDISCIPLINARITATE

 

 

Aruncăm o privire și asupra termenilor medicali și din domeniul chimiei și putem găsi cuvinte mai lungi:

 • DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZĂ (36)
 • NICOTINAMIDADENINDINUCLEOTIDFOSFAT (34)
 • ENCEFALOMIELOPOLIRADICULONEVRITĂ (32)
 • CONJUNCTIVODACRIOCISTORINOSTOMIE (32)
 • GASTROPILORODUODENOJEJUNOSTOMIE (31)
 • DICLORDIFENILTRICLORMETILMETAN (30)

 

Adevărul este că nu prea folosim cuvintele acestea în limbajul nostru de zi cu zi. Nici medicii nu par să le folosească zilnic. Dar, dacă ne întrebăm care sunt cele mai lungi și uzuale cuvinte din limbajul nostru, acestea ar fi: ANTICONSTITUŢIONALITATE şi DEZINSTITUŢIONALIZARE.

 

 • Cea mai lungă denumire de localitate din România: STREISÂNGEORGIU (15 litere)/ CONSTANTINEȘTI (14 litere)
 • Vechiul nume al comunei Bocsig: CARAGHEORGHEVICI (16 litere)
 • Cel mai lung nume de localitate din România: STAȚIUNEA CLIMATERICĂ SÂMBĂTA (27 de litere)

Dacă tot vorbim despre cel mai lung nume de localitate, merită să menționăm și cel mai mic: comuna Ip din judeţul Sălaj, râul On din judeţul Bihor şi râul, valea și pasul Uz din Munţii Ciucului.

 

 • Cel mai lung nume de familie românesc: PROTOPOPITORICESCOVICI (22 de litere)
 • Pe locul al doilea: CARAGHEORGHEOPOL  (16 litere).

 

Istoria ne arată că limba română este o limbă frumoasă și complexă. Totodată, acum ceva timp și mai marii învățați erau împotriva cuvintelor lungi create într-un mod abuziv. În „Abecedariul pentru şcoale începătoare„ al lui Nifon Bălăşescu (1854) remarcăm cuvântul inonorificabilitudinaţionalitate, un termen creat, aparent, pe baza latinescului honorificabilitudinitatibus (Shakespeare). Acest cuvânt de 34 de litere, calificat drept „minune filologică”, a fost criticat de Vasile Alecsandri, în articolul „O bazaconie limbistică” ( „România literară”, nr. 14, 1855):

Doamne! Doamne! de multă limbistică ce au dat peste capetele noastre, or să ajungă copiii noştri a ieşi din şcoale cu limba de un cot, ca şi cuvintele de sânt siliţi a învăţa şi a rosti, sărmanii. (Curiozităţi şi amuzamente ale limbii române – 2012)

 

 

De asemenea, se spune că cel mai lung cuvânt din lume conține 189.819 de litere și durează minimum trei ore pentru a-l citi. Cuvântul ar denumi o proteină, dar părerile sunt împărțite: unii chiar cred că acest cuvânt există, iar alții sunt de părere că este doar un cuvânt inventat deoarece proteinele sunt numite după substanțele chimice implicate în fabricarea lor.

 

Cam așa începe cel mai lung cuvânt din lume: „Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg inylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspa……. ”.

 

În caz de te întrebi cine a avut curaj să-l citească, ei bine există și câteva exemple:


Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor și aparține Dictie.ro și Paginarium Publishing SRL. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

Adaugă comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *